Rausa - Pino 6.5.961 (1053 di Leonardo Rausa)

Donata Pino Antonio Rausa Antonio Rausa Giuseppe Isernia 2 3 4 5 6 7 8 Margherita Pino Graziella Pino 11 12 13 14 15 Cosimina Pino Ornella Pino Iolanda Accogli Teresa Pino 20 21 Balilla Schiavano Corrado Pino 23 24 Giuseppe Pino 25 26 Giuseppa Isernia 28 Giovanna Latrofa 30 Maria Cavalera Maria Isernia 33 Antonio Pino 35 Claudio Rausa 37 Rosaria Cocola 39 Giovanni Pino Cesira Belvedere Angelo Pino 43 44