Artigiano calzolaio "Ninu Musi" in piazza Garibaldi  - 1947 (167 di Tommaso Totaro)

 
Gioacchino Bartolomeo Nino Totaro Giovanni Casarano (Ninu Musi) 2